VAKFIN ADI:

MADDE 1- Vakfın adı “Bağımlılığı Engelleme, Mücadele ve Eğitim Vakfı” olup kısaca “B.E.M.E.V.” diye adlandırılır.

VAKFIN MERKEZİ: Aşağıda açık olarak gösterilmiştir.

MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul dadır. Gerektiğinde yurt içinde veya dışında şubeler,bürolar,temsilcilikler açabilir delegelikler verebilir. Cumhuriyet cad. no:271/5 Harbiye-İSTANBUL.

VAKFIN AMACI:

MADDE 3- Vakfın amacı, her türlü madde bağımlılığının oluşmasını önlemeye çalışmak, bağımlıların, bağımlılıktan kurtulmaları için yol gösterici ve yardımcı olmak, bu konuda her türlü mücadeleyi amaç edinmektir. Tüm madde bağımlılarına karşı dışlayıcı değil, onları topluma kazandırıcı, kişilik duygularını geliştirici çalışmalarda bulunmak, bu gün için bilinen ve ileride ortaya çıkacak her türlü zararlı bağımlılığı önleme, engelleme, mücadele,eğitim ve öğretim vakfın amacıdır.

VAKFIN GÖREVLERİ:

MADDE 4- Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için, aşağıdaki görevleri ve çalışmaları yapar; bunların gerektirdiği her türlü faaliyetlerde bulunur.

 1. Kamuoyu oluşturmak,
 2. Hedef kitleleri, grupları çağdaş ve bilimsel yöntemlerle, eğitim ve öğretim yoluyla uyarmak, İnternet, film, kitap, yayın seminer, panel, ülke genelinde uyuşturucu aleyhine kampanyalar her türlü toplantı, gezi dayanışma programları vesair organizasyon ve aktiviteler düzenlemek, bunları ulusal ve uluslar arası düzeye çıkartmak.
 3. Tüm dünyadaki madde bağımlılığını önlemek için yapılan mücadelede yöntemlerini araştırmak, bu araştırmaların sonuçlarından yararlanmak.
 4. Gerekli yasal izinler alınmak suretiyle, ulusal ve uluslar arası gerçek ve tüzel kişiler arasında vakfın amaçları doğrultusunda “işbirliği” oluşturmak.
 5. Ülke yönetiminde bu konudaki çabalarına Vakfın hedef ve amaçları doğrultusunda yardımcı olmak, buna uygun çalışmalar yapmak.
 6. Dünyada ve Türkiye de bağımlılığı ilgilendiren konularda bilgi bankası oluşturmak için gerekli istatistik, tarama araştırma yapmak konuyla ilgili diğer bilgi bankaları ile işbirliğine girmek.
 7. Bağımlılık konusunda, vakfın amaçları doğrultusunda bilimsel araştırmalara ve bu alanda ilgili kişilerin eğitimine destek vermek amacıyla burs, ödül ve maddi katkıda bulunmak.
 8. Madde bağımlılarının çağdaş yöntemlere uygun olarak diğer hastalardan ayırmak suretiyle farklı yerlerde tedavilerini sağlamak, bu amaca yönelik olarak yataklı, yataksız merkezler oluşturmak ve gerekli fiziksel donanımını tedarik için çalış

MADDE 5- Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üye sayısını arttırmaya çaba harcar.

Alınacak üyelerin temel vasıfları, madde bağımlılığına karşı mücadele de kararlı ve yararlı olacaklarına getirilecek inançtır. Bu koşul her zaman önde tutulacaktır.

MADDE 6-

 1. Vakıf, amacını gerçekleştirmek için gerekli taşınmaz mallar alır, kiralar, taşınmaz mallar üzerine her türlü hukuki haklar koydurabilir, inşaat yaptırabilir. Her türlü aynı ve şahsi haklar tesis edebilir. Bilvekale menkul mal ve değer, tahvil, hisse senedisair değerler iktisab edebilir.
 2. Yardım toplamak kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır verir. Koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul eder.
 3. Vakfın Yönetim Kurulu üyeleri dernek mallarının alımı ve satımında taraf olamazlar.

MADDE 7-  Vakfın yönetimi: amaç maddelerindeki mücadelelerinin etkin bir biçimde yapılabilmesi için öncelikle vakıf üyelerinden yararlanır. Kurulacak komite ve alt birimlerle de etkin ve yaygın bir mücadele sağlanır.

Her türlü ilişki, organizasyon ve etkinlikleri kullanır.

MAL VARLIĞI:

MADDE 8- Vakfın mal varlığı, kuruluş anında sağlanan 500.000.000. TL (Beşyüzmilyonlira) dır. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları para, menkul ve gayri menkulleri, herhangi bir hukuki yolla iktisat edilenler veya 6. 7. ve 8. maddelerde belirtilen tasarruflarla mal varlığını genişletir.

 

VAKFIN GELİRLERİ:

MADDE 9- Vakfın gelirleri:

 1. Vakfa yapılacak her türlü bağışlardan,
 2. Vakfın amacına yönelik tesislerin işletilmesinden, gider karşılığı olarak alınan ücretlerden,
 3. Vakıf yararına düzenlenecek balo, kermes ve benzeri toplantılarla kokart, piyango, ölüm, nişan, nikah, düğün gibi olaylarda gönderilmesi adet olan çiçek vb. hediye karşılığı gelirlerle, sosyal, ticari, kültürel ve her türlü organizasyonlardan elde edilecek gelirlerden,
 4. Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasından veya satışlarından ve vakfın menkul kıymetlerinin iratlarından ve mevduatının faizlerinden,
 5. Vakfın iştirak ettiği işletmelerden aldığı kar paylarından,
 6. Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden sağlanır.

BAĞIŞLAR:

MADDE 10- Vakıf amacının gerçekleştirebilmesi için yapılacak para, taşınır ve taşınmaz mal, menkul kıymet şeklindeki her türlü bağışı kabul eder, bağışlanan değerler, bağışı yapanın arzusu ve yönetim kurulunun kararıyla ya vakfın varlığına eklenir, ya da belli bir iş veya hizmetin yerine getirilmesine harcanır. Taşınır ve taşınmaz malların değerlerinin tesbitinde rayiç değerleri, menkul kıymetler değerlerinin tesbitinde, borsa değerleri esas alınır. Borsada kayıtlı olmayan veya kayıtlı olup ta bağış tarihinden önceki son iki yıl içinde işlem görmeyen menkul kıymetler yazılı değerleriyle değerlendirirler. Yapılacak bağışların nerelere harcanacağı veya hangi maksada tahsis edildiği, bağışta bulunan kişilerce belirtilmiş ise, yapılan açıklamalara göre hareket edilir. Şu kadar ki, bu gibi hallerde bağışın vakfın amacına uygunluğuna ve belirtilen isteğin gerçekleştirilebilme olağının bulunup bulunmadığına  yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulunun uygun görmediği bu tür şartlı bağışlar kabul olunmaz.

VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPILABİLECEĞİ TASARRUFLAR.

MADDE 11- Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya ger ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla ve satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan her türlü hakiki ve hükmi şahıs ve kuruluş; devlet, mahalli idarelerle, vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar aktedmeye, gayri menkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını  kabule, bu hakları kullanmaya, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatlar almaya, muteber banka  kefaletlerini kabule, vakıf  gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşını mallarını rehin ve taşınmaz mallarını ipotek göstermeye, vesair teminat verilmesine, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir. Ancak, vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 12- Vakfın Organları:

 1. Genel kurul,
 2. Mütevelli Heyeti,
 3. Yönetim Kurulu,
 4. Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL

MADDE 13- İşbu vakıf senedinde adı, soyadı ve imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile, sonradan üyeliği kabul edilenler vakfın Genel kurulunu teşkil ederler. Genel kurul başkanı ile yardımcısı ve iki katibi üyeler adına imzaya yetkilidirler. Vakfa maddi ve manevi katkıları bulunan veya  bulunacak olan kimseler, genel kurul iki üyesinin yazılı teklifi, üye inceleme komitesinin olumlu görüşlerinin bildirilmesi üzerine, yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde, genel kurul üyeliğine alınabilirler. Genel kurul, her yıl şubat ayı içerisinde olağan olarak toplantısını yapar. Mütevelli heyeti üyeliğinden boşalma olduğunda onların yerini doldurmak ve genel kurula yeniden katılmalardan ötürü alınacak üyeleri usülüne göre seçer. Genel kurul toplantısında, vakfın faaliyetleri ve çalışma programları konusunda fikir teatisinde bulunurlar. Genel kurul görüşmeleri istişari mahiyettedir.

Paylaş:
Share